วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Welcome to TAELT Institute ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันฝึกภาษาอังกฤษ-อเมริกันแห่งประเทศไทย

        ศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษในแนวทางประยุกต์รูปแบบใหม่อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากจากการต่อยอดงานศึกษาวิจัยของ ดร.เจ มาร์วิน บราวน์แห่งAUA และศาสตราจารย์ ไมเคิล อูลมาน   (neuroscience)  อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้สำรวจการเรียนรู้ใหม่ แห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์  วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยสถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยต่อยอดในเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงเข้ากับแนวทางการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งสองท่านดังกล่าวมาแล้ว  จากการศึกษาพบว่าการเรียนภาษาแนวใหม่แบบประยุกต์ได้ผลดีมากอย่างมีนัยสำคัญ  จึงได้นำผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวมาถ่ายทอดต่อให้แก่ผู้เรียนที่เป็นคนไทยให้มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานสากลต่อไป เรียนรู้หลักการออกเสียงตามหลักสากล IPA และ เรียนลัดภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพสู่ความเป็นนักวิชาการและใช้งานทั้วไป)
เสียงสระ-พยัญชนะในภาษาอังกฤษ
o01 Vowel & Consonant Sounds of English (IPA)

15 เสียงหลักพร้อมทั้งตัวอย่างในเสียงภาษาอังกฤษแนวอเมริกัน

15 vowels in American-English

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง


 What's up
25 years of my life and still
I'm trying to get up that great big hill of hope
For a destination
I realized quickly when I knew I should
That the world was made up of this
Brotherhood of man
For whatever that means
So I cry somethimes when I'm lying in bed
To get it all out what's in my head
Then I start feeling a little peculiar
So I wake in the morning and I step
Outside I take deep breath
I get real high
Then I scream from the top of my lungs
What's goin' on
And I say hey...
And I say hey what's goin' on
And I say hey...
I said hey what's goin' on
And I try, oh my God do I try
I try all the time
In this institution
And I pray, oh my God do I pray
I pray every single day
For a revolution
So I cry sometimes when I'm lying in my bed
To get it all out what's in my head
Then I start feeling a little peculiar
So I wake in the morning and I step outside
I take a deep breath then I get real high
Then I scream from the top of my lungs
What's goin' on
And I say hey...
And I say hey what's goin' on
And I say hey...
I said hey what's goin' on
And I say hey...
And I say hey what's goin' on
And I say hey...
I said hey what's goin' on
25 years of my life and still
I'm trying to get up that great big hill of hope
For a destination

David Garret live show

David Garret - He's a Pirate


DAVID GARRETT - Duelling Banjos (Duelling Strings)

  >>   David Garrett - Csardas Hungarian Dance&

>>   Bethophen's  5th 

 

.สุภาษิต และ คติพจน์ Proverbs and Sayings 301-

301. The cowl does not make the monk
 One's appearance should not be used to judge one's character.


302. The early bird catches the worm.
 People who are late to arrive tend to miss opportunities already seized by others who come earlier.303. The end justifies the means
 A worthy objective can never be justified by employing evil means to achieve it.304. The exception proves the rule
 The existence of an exception to a rule shows that the rule itself exists and is applicable in other cases305. The face is the index of the mind / The eyes are the mirrors of the soul
 A person's face/eyes often reveal his or her thoughts, feelings, or character.306. The grapes are sour.
 This refers to someone's behavior or opinion when they are angry because something they want is unattainable.307. The grass is always greener on the other side of the fence
 Anything such as situation, place, job, lifestyle, etc that is not our own always seems to be better.308. The greater the truth, the greater the libel
 Some people are hurt more by a true accusation than a false one.309. The jury is still out
 This means to say people do not yet know the answer or have a definite opinion about something.310. The king can do no wrong
 This means the king above the law as the king is not bound by the rules and regulations that apply to others.311. The last straw that breaks the camel's back
 The last one in a series of problems, provocations, etc. that finally causes a person to react such as giving up, getting angry, retaliating, etc.312. The love of money is the root of all evil
 Greed is the main cause of much of the evil in this world.313. The more the merrier
 There is usually more fun when there are more people participating in an activity.314. The pen is mightier than the sword
 Thinking and writing have more influence on people and events than the use of force or violence.315. The pot calling the kettle black.
 Someone criticizes another person for a fault that they have themselves.316. The proof of the pudding is in the eating
 One cannot be certain of the quality of something until one has tasted, felt or used it.317. The remedy is worse than the disease
 The means used to solve a problem is more damaging than the original problem.318. The sky's the limit
 There is almost no limit to what one can do such as indulging, spending, earning, achieving, etc.319. The stream cannot rise above its source
 Nothing can be better than the source from which it originates.320. The unexpected always happens
 Something not anticipated or predicted will happen for which we are not prepared and this is always a certainty.321. There are more ways to kill a cat than by choking it with cream
 If we fail in one way to accomplish something, there are other ways we can choose from.322. There are two sides to every question
 One should view an issue from two different angles, both of which are worthy of careful thought.323. There's no smoke without fire / Where there is smoke there is fire
 If unpleasant things are said about someone or something, there is probably a good reason for it.324. There's safety in numbers
 Being a member of a group makes one feel protected or not exposed to danger.325. Throw the baby out with the bath water
 Get rid of the whole thing when only part of it is no longer useful or desirable and as a result, lose valuable ideas.326. Tied to one's mother's/wife's apron strings
 Being strongly influenced and controlled by someone.327. Time and tide waits for no man.
 We should not delay doing things as we cannot stop the passing of time.328. To cut off your nose to spite your face
 To do something to hurt others but it causes more harm to you.329. To kill two birds with one stone
 Everybody makes mistakes and it is necessary to forgive them for their mistakes.330. To look for a needle in a haystack
 Something that is virtually impossible to look for.331. To put the cart before the horse
 Not following the proper order when doing something.332. To turn over a new leaf
 To start becoming better than before.333. Tomorrow is another day
 Don't worry or even if you worry, just think that tomorrow things may become better.334. Tomorrow never comes
 Things will never get done if we keep putting them off until tomorrow.335. Too many cooks spoil the broth
 Too many people involved in doing something will destroy the quality of the outcome.336. Trifles make perfection, and perfection is no trifle
 Striving for perfection requires focusing on things which are of little value or importance and is no small matter.337. Truth is stranger than fiction
 Real events are more unusual than imaginary ones.338. Two wrongs don't make a right
 Wrongful acts can never be justifiable, even if another person does the same.339. Two's company, three's none
 Two people who take pleasure in each other's company will regard another person as an unwelcome intruder.340. Upset the apple cart
 Cause trouble, especially by spoiling another person's plans.341. Virtue is its own reward
 The feeling of satisfaction of having done something right is itself a reward.342. Walls have ears
 What we cay may be overheard.343. Water seeks its own level
 People tend to be drawn toward, or end up with, others of the same background.344. Waste not, want not
 Don't waste anything and you will never be in need of it.345. Well begun is half done
 A good start to a task ensures its quick completion.346. What can't be cured must be endured
 We must learn to put up with things that cannot be endured.347. What/whatever man has done, man can do.
 If someone has done something, it is not impossible for others to do it.348. What the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over
 We are not bothered by or feel concern about what we are not aware of.349. Whatever's worth doing at all is worth doing well
 Completing a task is not enough, one must put in one's best effort.350. When in doubt, leave out / When in doubt, do nothing
 If one is not sure what to do, it's best to do nothing at all.351. When in Rome, do as the Romans do.
 When visiting or living another country, one should behave like the people in that country.352. When the cat's away, the mice will play
 When the person in charge is away, the people there do as they please.353. Where there is smoke there is fire / There's no smoke without fire.
 If unpleasant things are said about someone or something, there is probably a good reason for it.354. Where there's a will there's a way.
 If you are determined enough, you will find a way to achieve it, even if it is very difficult.355. Where there's life there's hope
 As long as we are alive, there's within us a feeling of expectation.356. While the grass grows the steed starves
 Something that we have been waiting for a long time may arrive too late to be of use.357. Who goes a-borrowing goes a-sorrowing
 Borrowing usually leads to trouble as one is unable to repay what is owed.358. Who knows most says least
 People who are knowledgeable say little.359. With friends like that, who need enemies
 Friends who are disloyal, betray and deceive you are your actual enemies.360. Why keep a dog and bark yourself?
 If you employ somebody to do something for you, there is no point in doing it yourself.361. You can't eat your cake and have it
 You can't have two good things at the same time that are impossible to have at the same time.362. You can't get blood out of a stone
 You can't make someone give you something when he refuses to do so for some reason.363. You can't lose what you never had
 Failure to get what you never have is not a real loss.364. You can't make an omelet without breaking eggs
 One has to give up something in order to get something else.365. You can't teach an old dog new trick.
 It is very difficult to teach old people a new skill or method, or change their habits.366. You may take a horse to the water, but you can't make him drink
 You can provide someone with an opportunity to do something, but you cannot force them to do it.367. You never know what you can do till you try
 People often don't realize what they are capable of until they try new things.368. Young men may die, but old men must die
 This is to say that anyone can die at any age, but it is definitely going to happen in old age.369. You scratch my back and I'll scratch yours
 Return favour to someone who receives your favour which applies specifically to corruption or an action of conspiring.370. Young saint, old devil.
 Bad to be virtuous too early which, in other words, means those who behave best when they are young are often those who behave worst when they are old.

.สุภาษิต และ คติพจน์ Proverbs and Sayings 201-300

201. Let the cat out of the bag
 To allow a secret to be known, usually without intending to.


202. Let the genie out of the bottle
 To allow something bad or unwanted to happen which cannot then be stopped.


203. Let well alone / Leave well alone
 Allow something to stay as it is because doing more might make things worse.


204. Lightning never strikes twice (in the same place)
 It is unlikely that something bad or unusual will happen to the same person twice.


205. Like a bull in a china shop
 This refers to someone who is very careless in the way that they move or behave.


206. Like father, like son.
 Sons tend to resemble their fathers in character and behaviour.


207. Listeners hear no good of themselves.
 It is possible that the conversation you secretly listen to


208. Little strokes fell great oaks.
 Achievement can be attained in small stages and with persistence.


209. Little things please little minds.
 Foolish people are easily pleased.


210. Live and learn.
 People learn by making mistakes which are corrected by others.


211. Live and let live.
 To accept the way other people live and behave, especially if they do things in a different way.


212. Look before you leap.
 Think carefully before you act especially on something that has far-reaching consequences.


213. Look on the bright side.
 Always be optimistic or have positive thinking even when experiencing personal difficulties in life.


214. Love begets love.
 One has to be loving to gain the love of someone.


215. Love is blind.
 You do not notice the faults of the person you love.


216. Love makes the world go round
 Love motivates people and makes whatever they do worthwhile.


217. Love me little, love me long.
 Warm affection lasts longer than burning passion.


218. Make hay while the sun shines
 You should make good use of an opportunity while it lasts.


219. Man cannot live by bread alone
 People need not just food, but other things such as poetry, art, music, etc. to live happily.


220. Man proposes; God disposes.
 The realization or fulfillment of man' plan or project can only com about if God permits it.


221. Manners maketh man / Manners make the man
 Good manners distinguish a man..


222. Many hands make light work.
 When many people help to do a piece of work, it is quickly and easily done.


223. Marriage is a lottery.
 Whether one's marriage succeeds or fails, or one's choice of a marriage partner is all a matter of luck.


224. Marriages are made in Heaven.
 God decides a person's marriage.


225. Marry in haste, repent in leisure
 If you marry someone without knowing them well, you will later fill with regret that you married them.


226. Misfortunes never come singly.
 Misfortunes come in rapid succession.


227. Moderation in all things.
 It is best not to have or do too much or too little of anything.


228. Money begets money.
 It's easy to make money when you have money.


229. Money talks.
 When you are rich or wealthy, you have great influence.


230. More haste less speed.
 If you try to do something too quickly, it will take you longer to complete it.


231. Necessity is the mother of invention.
 If you really need to have something or to do something, you will think of a way of getting it or doing it.


232. Never do things by halves.
 When you do something by halves, you do it half-heartedly without much effort and enthusiasm.


233. Never say die
 Keep trying without giving a thought to stop trying or give up.


234. Never the twain shall meet
 When two things or people are completely different or very different in background or outlook and unsuitable for each other are likely never to agree.


235. Never too late to learn.
 Nobody is too old to acquire knowledge or a skill.


236. Never trouble trouble till trouble troubles you.
 Don't look forward to problems, deal with them only when they need to be dealt with.


237. New brooms sweep clean.
 When someone new takes up a position of control of an organization, he or she makes thorough changes.


238. New wine in old bottle
 Introduction of new ideas into an old establishment can lead to undesired consequences.


239. No gains without pains / No pain, no gain.
 Nothing can be achieved without effort, suffering, or hardship.


240. No news is good news.
 When no news is received about someone or something, it is assumed that nothing bad has happened.


241. No smoke without fire.
 There is probably a good reason for saying unpleasant things about someone or something.


242. No time like the present.
 It is better to take action immediately instead of waiting.


243. Nothing comes of nothing.
 If you produce or provide nothing, you get nothing in return as nothing results from nothing; everything must result from something


244. Nothing is certain but death and the taxes
 We are certain about death and taxes, but unsure about other things.


245. Nothing succeeds like success
 Successful people go on to achieve more success.


246. Nothing ventured, nothing gained.
 One has to take risk in order to get something good.


247. Of two evils, choose the lesser / The lesser of two evils
 Where both choices are no good, we choose the less disagreeable one.


248. Once bitten, twice shy.
 Frightened to do something again because of a bad experience doing it the first time


249. Once in a blue moon.
 Not very often


250. One cannot be in two places at once.
 This is used to tell someone who desires to be at two different places at the same time; a choice that has to be made between varied options.


251. One good turn deserves another.
 A kind act is worthy of reciprocation.


252. One half of the world does not know how the other half lives.
 People lack understanding of how other people live their lives in different circumstances or countries.


253. One man's loss is another man's gain
 One person benefits from someone else's misfortune.


254. One man's meat is another man's poison.
 It often happens that one person dislikes what another person likes.


255. One swallow does not make a summer.
 Making a general statement based on one specific case


256. Out of debt, out of danger
 People who don't owe money can feel free from fear or anxiety.


257. Out of sight, out of mind.
 There is the tendency for people to forget other people whom they have not seen for some time.


258. Out of the frying-pan into the fire.
 Move from a bad or difficult situation to one which is worse.


259. Penny wise, pound foolish.
 Be extremely careful about small amounts of money but not careful enough about larger amounts of money.


260. People who live in glass houses should not throw stones.
 You should not criticize other people for bad qualities in their character that you have yourself.


261. Practice makes perfect.
 The repeated doing of something improves one's performance.


262. Practise what you preach.
 Do the things that you advise others to do.


263. Prevention is better than cure / an ounce of prevention is worth a pound of cure
 It is better to stop something bad from happening than it is to deal with it after it has happened. / It often requires considerable effort to put right something that could have prevented with a little effort.


264. Pride goes before a fall.
 When one is overconfident about one's abilities, it may cause one to fail and suffer the humiliation.


265. Procrastination is the thief of time.
 If you constantly delay or postpone an action, you not only waste the time that you could have used to have it done but also will run out of time to do it in the end.


266. Promises are like pie-crust, made to be broken.
 People make all kinds of big and small promises they have no intention of keeping.


267. Rats desert a sinking ship.
 There is a tendency for people to abandon a failing business, cause or activity.


268. Revenge is sweet.
 Feeling satisfaction from inflicting harm in return on someone because they have done or said something harmful to you


269. Robbing Peter to pay Paul.
 Borrowing money from one person to pay it back to someone else from whom you have borrowed money.


270. Rome was not built in a day.
 One cannot expect to do something worthwhile in a short period of time.


271. Run with the hare and hunt with the hounds
 One can't support two opposing camps at the same time.


272. Second thoughts are best
 This is a reminder to not act impulsively.


273. See no evil, hear no evil, speak no evil
 Ignore and do not get involved in rumour or gossip that is circulating.


274. Seeing is believing
 You have to see something yourself before you believe it to exist or be true which is impractical as there are things that actually exist but are extremely hard to see.


275. Self-preservation is nature's first law
 This is used to demonstrate that people act to protect themselves as survival is the primary natural instinct of all living things.


276. Set a thief to catch a thief
 A person who has been involved in illegal or dishonest acts is good at detecting such tendencies in others, whose thinking and actions he or she can understand and anticipate.


277. Share and share alike
 This is used to encourage any person to share things equally with others who have a right to an equal share.


278. Shut the stable door after the horse has bolted
 To be too late to take action to prevent something bad from happening


279. Silence gives consent
 Those who do not respond to accusation, objection, etc. are assumed to accept or consent.


280. Six of one, half a dozen of the other
 One is as bad as the other, so there's isn't a choice here.


281. Slow and steady wins the race
 Success comes to those who move forward at a gentle steady pace and not to those who rush.


282. Sorrow comes unsent for
 No one individual can escape the feeling of sorrow; it affects everyone.


283. Spare the rod and spoil the child
 To punish children for misbehaviour is necessary in order to instill discipline.


284. Speech is silver; silence is golden
 It is good to speak, but there are times when it is better to say nothing.


285. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.
 People cannot be hurt by unpleasant things that are said to them.


286. Still water runs deep
 A person who says little, but who might in fact know a lot.


287. Strike while the iron is hot
 Seize the opportunity as soon as it presents itself before it is lost.


288. Take care of the pence and the pounds will take care of themselves
 Be careful with small amounts of money and one will have plenty of money.


289. Take the bull by the horns
 Be brave and determined in doing something difficult.


290. Take things as they come (or, as you find them)
 One should deal with difficulties or problems only when they occur and not worry about the future.


291. Talk of the devil, and he'll appear / Speak of the devil and he always appears
 This refers to the coincidence which happens when someone we are talking about unexpectedly appear.


292. Teach your grandmother to suck eggs
 Give advice to someone who is more experienced than you or knows more about a subject than you.


293. Tell the truth and shame the devil
 We are often tempted to tell lies but it is always best to tell the truth.


294. The best of both worlds
 Be enjoying two very different things at the same time.


295. The best of friends must part
 No friendships can last a lifetime as friends will eventually move apart.


296. The better the day the better the deed
 How valuable an action is depends on the day it is performed, especially if it is on a holy day.


297. The bigger they are, the harder they fall
 The loss of power, prosperity, or status of a great or important person is embarrassingly worse and more damaging than a person who is not so great or important.


298. The blind leading the blind.
 A person who knows nothing is getting advice and help from another person who knows almost nothing.


299. The boot/shoe is on the other foot.
 Circumstances have become the opposite of what they were.


300. The burnt child dreads the fire
 Someone learns from a bad experience and is fearful of going through it again.

.สุภาษิต และ คติพจน์ Proverbs and Sayings 101-200

101. Don't put the cart before the horse
 Don't do things in the wrong order.


102. Don't shoot the messenger
 Don't blame or get angry with the messenger who brings you the bad news.


103. Don't swap horses in midstream
 Don't change tactics or strategy in the midst of a course of action or task.


104. Don't wash your dirty linen in public
 Don't discuss matters in public when they should be discussed in private.


105. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
 This means to have a good body and mind and financial success, one need to lead a way of life that does not involve staying up late or going to bed late.


106. East, west, home's best.
 Wherever you are or however far you have travelled, you cannot deny that your own home is still a better place.


107. Easy come, easy go.
 What you can easily come to possess especially money can also be just as easily lost or used up.


108. Eat to live; do not live to eat.
 One eats to stay fit and healthy and not to allow oneself to enjoy the pleasure of eating that leads excessive consumption of wrong types of food.


109. Empty vessels make the most noise.
 This is often used as a remark with the intention to humiliate or criticize someone who talks incessantly as is mostly the case that foolish people are the most talkative.


110. Err on the side of caution
 Be extra careful rather than taking unnecessary risk or making a needless mistake.


111. Every cloud has a silver lining.
 There is always something good in a bad experience or difficult situation.


112. Every dog has its day.
 Every one has a period of time in life of good fortune.


113. Every Jack has his Jill.
 Everybody will ultimately find a suitable partner in their life.


114. Every little helps.
 However small a contribution is, it still helps.


115. Every man for himself, and God for us all.
 At times of intense difficulty or danger, everyone is responsible for his or her own safety, and divine protection for all.


116. Every man is the architect of his own fortune.
 Every person is responsible for his or her success or failure in life.


117. Every time a sheep baas, he loses a bite.
 This is said to children who talk too much at meals.


118. Everybody's business is nobody's business.
 People tend not to care about matters of general concern because they think they are of nobody's responsibility and that somebody else should deal with them.


119. Evil be to him who thinks it
 Those who wish ill upon others deserve ill luck themselves.


120. Faint heart never won fair lady.
 It is necessary to be confident and daring to be successful with women or to accomplish one's aim.


121. Fair exchange is no robbery.
 Exchanging things which are of about equal value is fair exchange; this is also used to justify taking something from someone who has taken something from you.


122. Faith can move mountains
 If someone's beliefs and confidence are strong enough, they can achieve almost everything.


123. Familiarity breeds contempt.
 The tendency is to become less respectful of people with whom we have become better acquainted.


124. Few words are best.
 It is best to communicate in as few words as possible.


125. Fight fire with fire
 Use the same methods as someone else in order to defeat them.


126. Fire is a good servant but a bad master.
 Fire is very useful when it is under control, but highly dangerous when it takes control.


127. First come, first served.
 A person who arrives before other people will be served before them.


128. Flog a dead horse
 To waste one's time and effort on something that has no possibility of success.


129. Forgive and forget.
 Do not bear grudges – forgive those who have wronged you and forget the wrong.


130. Fortune favours the brave.
 Those who act daringly or courageously are most likely to succeed.


131. God helps those who help themselves.
 Those who are self-reliant and make an effort are more likely to get what they want than those who sit back and wait for divine assistance.


132. Good masters make good servants.
 People who live or work together should set a good example to each other.


133. Good people are scarce.
 There is a lack of decent people; also applies to the difficulty in recruiting people with the desired talent or qualification.


134. Great minds think alike.
 This is used when people share the same opinion or act in the same way.


135. Half a loaf is better than no bread.
 If we get less than we desire, we should still be grateful as it is better to get something than nothing.


136. Handsome is as handsome does.
 People should be valued for their good deeds, not their good looks.


137. Hard words break no bones.
 How harsh criticism or abusive words may be, it can cause no physical harm.


138. Hasty climbers have sudden falls.
 Rapid advancement in one's life often ends in sudden and unexpected and disgraceful or shameful downfall.


139. Have an axe to grind.
 To have a strong opinion about something which you try to persuade other people to accept.


140. He who hesitates is lost
 A person who delays in making a decision or seize an opportunity is very likely to miss out.


141. He who is good at making excuses is seldom good at anything else
 A person who constantly gives excuses is found lacking in own worth or abilities.


142. He who laughs last laughs best.
 Successes or failures along the way are of no consequence; it is the ultimate success that matters.


143. He who lives by the sword dies by the sword
 Those who live a life with behaviour involving physical force intended to hurt, damage, or kill will end their lives in a similar manner.


144. He who pays the piper may call the tune.
 The person who pays has the right to decide.


145. He who will not when he may, when he will he shall have nay.
 One must take advantage of an opportunity when it presents itself, even if one does not want it at the time because it may no longer be available when one does want it.


146. He who would the daughter win, must with the mother first begin.
 If you want to ask for a young woman's hand in marriage, it is important to make a favourable impression on her mother.


147. Heads I win, tails you lose.
 The outcome of any situation is that it's impossible for one person not to be a winner and just as impossible for another person not to be a loser.


148. Here today and gone tomorrow.
 This refers to something which lasts only a short time.


149. His bark is worse than his bite.
 Though he talks in an angry way, he would not behave violently.


150. History repeats itself.
 Things often happen in the same way as they happened before.


151. Hit the nail on the head.
 To give an accurate description of what causes a problem.


152. Honesty is the best policy.
 It is better to tell the truth than to lie.


153. Hope for the best and prepare for the worst.
 Remain optimistic, but be fully prepared to face failure or disaster.


154. Hunger is the best sauce.
 Hunger makes all food taste good, regardless of its quality or the way it is served.


155. If at first you don't succeed, try, try, try again!
 Never give up or lose confidence or enthusiasm, persist until success is yours.


156. If the cap fits, wear it/If the shoe fits, wear it
 If you are guilty of bad behaviour, you should accept criticism.


157. If the mountain will not come to Mohammed, Mohammed must go to the mountain.
 If you fail to achieve something, readjust yourself or try another way.


158. If wishes were horses, beggars would ride.
 It's pointless imagining a very unlikely future event or situation as if it were possible and might one day happen.


159. If you're not part of the solution, you're part of the problem
 Those who cannot or refuse to contribute to an improvement or a solution are a serious obstacle.


160. If you desire peace, prepare for war.
 A nation that is seen to be ready and able to defend itself is less likely to be attacked.


161. If you don't make mistakes, you don't make anything
 If we do nothing, we make no mistakes so to make something we must not be afraid to make mistakes.


162. If you pay peanuts, you get monkeys
 People having the necessary ability or knowledge to do something successfully will not work for a paltry sum of money.


163. If you run after two horses, you will catch neither
 If you try to do two things at once you will fail at both.


164. If you want a thing well done, do it yourself.
 To ensure something is done properly, rely not on others but to do it yourself.


165. Ignorance is bliss
 It is often better not to have knowledge of something that would alarm or distress you.


166. Ill/bad news travels fast.
 Bad news tend to be spread more quickly than good news as people take great pleasure in talking or listening to the misfortunes of others.


167. Ill-gotten gains never prosper / ill-gotten goods never thrive
 Something obtained by dishonest means will not bring good fortune to the person who acquires it.


168. In at one ear, out at the other.
 This is used to mean you quickly forget something that you hear.


169. In the country of the blind the one-eyed is king.
 Someone with only a limited ability is in a better position to succeed than those who have none or are even less able.


170. It never rains but it pours.
 When one bad thing happens and is followed by a lot of other bad things, it makes a bad situation worse.


171. It takes all sorts to make a world / it takes all kinds of people to make a world
 People are different in many ways and it calls for tolerance and mutual respect.


172. It takes a thief to catch a thief
 One dishonest person can guess what another dishonest person might do.


173. It takes one to know one
 Only those who have faults are able to recognize similar faults in others.


174. It takes two to make a quarrel.
 A quarrel cannot happen unless both parties want to get involved in it.


175. It takes two to tango
 It takes two persons to get willingly involved in an activity.


176. It's an ill bird that fouls its own nest.
 One should not say or do anything that will harm the good reputation of one's family or country.


177. It's an ill wind that blows nobody any good.
 There is usually somebody who benefits from an unfavourable set of circumstances.


178. It's easy to be wise after the event.
 We become wiser after what we have done wrong or what went wrong when we have the benefit of hindsight.


179. It's good fishing in troubled waters.
 Sometimes we delight in taking advantage in other people's misfortune.


180. It is love that makes the world go round.
 Love is extremely important, without it many ordinary events could not happen.


181. It's never too late to mend.
 We can improve ourselves or things at any time


182. It's not over till it's over
 Don't despair until you have finally lost or there's complete absence of hope.


183. Its' not the end of the world
 An event is not beyond hope as it seems; this is used to allay the doubts and fears of someone after a minor unlucky accident.


184. It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog.
 In a fight or dispute, the will and desire to win override other factors such as physical size or strength, or numerical strength.


185. It's no use crying over spilt milk.
 It is not useful feeling sorry about something which has already happened.


186. It takes money to make money
 Any moneymaking enterprise requires money as capital.


187. It takes all kinds of people to make a world.
 People vary widely in attribute, aspect, etc and one should accept and respect this diversity.


188. Jack of all trades and master of none.
 Someone is able to do many things, but is not an expert in any of them.


189. Keep a thing seven years, and you'll find a use for it.
 Do not get rid of something which seems no longer useful but may be desirable in the future.


190. Keep your shop and your shop will keep you.
 If you manage your business in the way you should, it will continue to be a source of
 regular income.


191. Kill the goose that lays the golden egg.
 To destroy something valuable or makes a lot of money for you.


192. Kill two birds with one stone
 Succeed in achieving two things in a single action.


193. Know thyself
 Be aware of your own strengths and weaknesses.


194. Knowledge is power.
 Those who possess knowledge wield power or influence over those who do not.


195. Last but not least
 A person is not any less important because mentioned or listed last.


196. Laugh and grow fat.
 Lively amusement or the experience of finding something funny is good for the health.


197. Laugh and the world laughs with you, weep and you weep along
 Happy people attract company while miserable people are avoided and ignored.


198. Least said soonest mended.
 This means a bad situation can be quickly forgotten if people stop talking about it.


199. Let bygones be bygones.
 This is to say that you should forgive and forget by forgetting about bad things that happened in the past and forgive that someone who has done them to you.


200. Let sleeping dogs lie.
 To avoid or warn someone against mentioning a past matter that has been forgotten.