วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

Tense Overview with Examples

Verb(คำกิริยา)Tense Overview with Examples

S ย่อมาจาก Subject หมายถึง ประธานของประโยค
V1 ย่อมาจาก Verb 1 หมายถึง กริยาช่องที่ 1
V2 ย่อมาจาก Verb 2 หมายถึง กริยาช่องที่ 2
V3 ย่อมาจาก Verb 3 หมายถึง กริยาช่องที่ 3
Simple Present
Simple Past
Simple Fut
I study English every day.

(S + V1  )การใช้ : ความจริงตลอดไปหรือเป็นความจริงตามธรรมชาติ
 มักมีคำเหล่านี้บ่งบอก every day, every morning, always, only, never, ever, still, just etc.
Two years ago, I studied English in England.

(S + V2)


การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีตมักมีคำเหล่านี้บ่งบอก
 ago, last night,      when he was young, 
once, last year,      when he was five years old etc.
-If you are having problems, I will help you study English.
-I am going to study English next year.

(S + will , shall +V1)
 การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่น มักมีคำเหล่านี้บ่งบอก , next month, tomorrow etc.
Present Continuous
Past Continuous
Future Continuous
I am studying English now.

(S + is ,am , are + V1 เติม ing) 


การใช้: ใช้กับการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด 
-กิริยา ต้องเติม   ING เสมอ
- มี now, always, only.never,ever, still, just, etc. 
I was studying English when you called yesterday.

(S + was , were + V.1 เติม ing)

การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ทีกำลังเกิดขึ้น ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
-I will be studying English when you arrive tonight.
 

-I am going to be studying English when you arrive tonight.
(S + will, shall + be + V1 เติม ing)


การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนหลังกันในอนาคต ดังนี้
• เหตุการณ์ใดเกิดก่อนใช้ Future Continuous
• เหตุการณ์ใดเกิดทีหลังใช้ Present Simple
Present Perfect
Past Perfect
Future Perfect
I have studied English in several different countries.
(S + have , has+V3 )
  

การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต และเหตุการณ์นั้นยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
I had studied a little English before I moved to the U.S.

(S + had + V3)
การใช้: ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำ 2 อย่างที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้วทั้ง 2 เหตุการณ์  เหตุการณ์เกิดก่อนใช้ P.P. เกิดหลังใช้ P.S.
I will have studied every tense by the time I finish this course.
 

I am going to have studied every tense by the time I finish this course.
(S + will , shall + have , has + V3)
Present Perfect Continuous
Past Perfect Continuous
Future Perfect Continuous
I have been studying English for five years.

(S + have , has + been + V1 เติม ing )
การใช้ : ใช้กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินต่อไปอีกในอนาคต
I had been studying English for five years before I moved to the U.S.

(S + had + been + V1 เติม ing)


การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำ 2 อย่างที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้วทั้ง 2 เหตุการณ์-เหตุการเกิดก่อนใช้ P.P.C. เกิดหลังใช้ P.S.
-I will have been studying English for over two hours by the time you arrive.
 

-I am going to have been studying English for over two hours by the time you arrive.

(S +will , shall + have + been + V.1 เติม ing

การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนหลังกันในอนาคตแต่เน้นความต่อเนื่องของการกระทำ