วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ตาราง1 - Forming Nouns

FORMING NOUNS
NOUNS
VERBS
ADJECTIVES
NOUNS


absent
absence

act

action

add

addition

agree

agreement


angry
anger

arrive

arrival

attend

attention


bad
badness


beautiful
beauty

begin

beginning

behave

behavior


brave
bravery

breathe

breath


bright
brightness


broad
breadth
brother


brotherhood


busy
business
child


childhood

choose

choice


clean
cleanliness

collect

collection

correct

correction


cruel
cruelty


dark
darkness


deep
depth

describe

description

die

death

divide

division

do

deed

draw

drawing


dry
dryness

enjoy

enjoyment

enter

entrance

explain

explanation

fail

failure


fat
fatness

feed

food


fit
fitness


foolish
foolishness


free
freedom
friend


friendship

give

gift


glad
gladness


good
goodness


great
greatness

grow

growth


happy
happiness

hate

hatred

heal

health


high
height


honest
honesty


hungry
hunger

imagine

imagination

instruct

instruction

invent

invention

invite

invitation

judge

judgement


kind
kindness
king


kingdom, kingship

know

knowledge

laugh

laughter


lazy
laziness
leader


leadership

lend

loan

like

likeness

live

life


long
length

lose

loss


mad
madness
man


manhood

marry

marriage
member


membership

mix

mixture
mother


motherhood

move

movement

multiply

multiplication
neighbor


neighborhood


new
newness

obey

obedience

occupy

occupation

permit

permission

please

pleasure
poet


poetry


proud
pride

prove

proof

punish

punishment


ready
readiness

remember

remembrance


sad
sadness


safe
safety
scholar


scholarship

see

sight

sell

sale


sharp
sharpness


sick
sickness

sit

seat


slow
slowness


soft
softness

speak

speech


strong
strength

succeed

success


sweet
sweetness

teach

teaching

tell

tale


thick
thickness

think

thought


thirsty
thirst


tight
tightness


true
truth


valuable
value


warm
warmth


weak
weakness

wed

wedding

weigh

weight


wide
width


wise
wisdom


young
youth