วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ตาราง 6 - Gender

 
GENDER 
PEOPLE
MASCULINE
FAMININE
actor
author
bachelor
boy
Boy Scout
brave
bridegroom
brother
conductor
count
czar
dad
daddy
duke
emperor
father
father-in-law
fiance
gentleman
giant
god
governor
grandfather
headmaster
heir
hero
host
hunter
husband
king
lad
landlord
lord
man
manager
manservant
master
mayor
milkman
millionaire
monitor
monk
Mr.
murderer
Negro
nephew
papa
poet
postman
postmaster
priest
prince
prophet
proprietor
protector
shepherd
sir
son
son-in-law
step-father
step-son
steward
sultan
tailor
uncle
waiter
washerman
widower
wizard
actress
authoress
spinster
girl
Girl Guide
Squaw
bride
sister
comductress
countess
czarina
mum
mummy
duchess
empress
mother
mother-in-law
fiancee
lady
giantess
goddess
matron
grandmother
headmistress
heiress
heroine
hostess
huntress
wife
queen
lass
landlady
lady
woman
manageress
maidservant
mistress
mayoress
milkmaid
millionairess
monitress
nun
Mrs.
murderess
Negress
niece
mama
poetess
postwoman
postmistress
prietess
princess
prophetess
proprietress
protectress
shepherdess
madam
daughter
daughter-in-law
step-mother
step-daughter
stewardess
sultana
tailoress
aunt
waitress
washerwoman
widow
witch
  
CREATURES
MASCULINE
FAMININE
billy-goat
boar
buck (deer, hare)
buck-rabbit
bull
bull-elephant
bull-seal
bullock
bull-whale
cob (swan)
cock
cockerel
cock-pigeon
colt (young horse)
dog
drake
drone
fox
gander
hawk
he-bear
he-goat
he-wolf
jack-ass
leopard
lion
peacock
ram (sheep)
stag
stallion
tiger
tom-cat
turkey-cock
nanny-goat
sow
doe
doe-rabbit
cow
cow-elephant
cow-seal
heifer
cow-whale
pen
hen
pullet
hen-pigeon
filly
bitch
duck
bee
vixen
goose
bowess
she-bear
she-goat
she-wolf
jenny-ass, she-ass
leopardess
lioness
peahen
ewe
hind
mare
tigress
tabby-cat
turkey-hen