วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

เรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก

-เช็คชื่อ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาดูนะครับ มีให้เลือกมากมาย ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีก็มีอีกเยอะบางแห่งสร้างตึกใหญ่โตใช้งบก่อสร้างมหาศาล ทำให้ค่าเล่าเรียนแพง บางแห่งค่าเรียนถูกเพราะเขาเน้นการใช้เทคโนโลยี่เข้าช่วยทำให้สามารถลดค่า ใช้จ่ายเงินค่าเล่าเรียนให้ผู้เรียนลงได้มาก  มหาวิทยาลัยบางแห่งเป็นสถาบันการศึกษาของเครือข่ายกลุ่มทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งเป็นสถานที่ทดลอง ทำวิจัย แบบต่อยอดงานวิจัยขั้นสุดท้าย ก่อนนำเอาผลงานวิจัยของผู้เรียนไปใช้งานจริงๆในเชิงปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาทาง เทคโนโลยี การค้า อุตสาหกรรม ฯลฯให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
- แนวโน้มด้านการศึกษาและตลาดแรงงานของโลกในอนาคต เขาจะไม่ถามคุณว่า"คุณจบมาจากที่ไหน" ?? "สถาบันอะไร"??? ในอนาคตเขาอาจจะถามคุณว่า "คุณสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์หรือสร้างผลกำไรให้องค์กรเขาได้ทันทีหรือเปล่า.???..........
Click เพื่อเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาในระดับต่างๆ
1. ระดับ Associate Degree Programs
2. ระดับ Bachelor Degree Programs
3. ระดับ Master Degree Programs
4. ระดับ Doctorate Degree Programs
5. ระดับ Certificate Programs


 >>อ่านปฏิวัติการศึกษาโลกกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา "Standford University"กับความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยออนไลน์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริการด้สนการศึกษาแก่มนุษยชาติที่สามารถเข้าถึงทั่วโลก

****************************************************************************
ในจำนวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดที่มีนับแสนคำนั้น มีหลายหมื่นคำที่เป็นศัพท์เฉพาะทาง ศัพท์วิชาการ ศัพท์ที่ใช้ในวรรณกรรม หรือศัพท์อื่นๆ ที่พบไม่ได้ง่ายในการสนทนาทั่วๆไป อันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุดตั้งแต่อันดับที่ 1 - 500
1                              The                         ที่พูดถึงแล้ว, ที่รู้จักกันแล้ว
2                              Of                           แห่ง, ของ, จาก
3                              To                           ไปสู่, ไปถึง, ให้แก่
4                              And                        และ
5                              A                             อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง
6                              In                            ใน, ข้างใน
7                              Is                             เป็น, อยู่, คือ
8                              It                             มัน
9                              You                        คุณ, เธอ, ท่าน
10                           That                       นั่น, ที่, ซึ่ง, อัน 
11                           He                           เขา (ผู้ชาย)
12                           Was                        เป็น, อยู่, คือ
13                           For                         แทน, เป็น, สำหรับ, ให้
14                           On                          บน, ในขณะ, ในที่
15                           Are                         เป็น, อยู่, คือ
16                           With                       กับ, ต่อ, ในส่วน, พร้อมกับ
17                           As                           ดังที่, ตามที่, ราวกับ, เหมือน
18                           I                              ฉัน    
19                           His                          ของเขา (ผู้ชาย)
20                           They                      พวกเขา   
21                           Be                           เป็น, อยู่, คือ
22                           At                           ที่, ในการ, ถึง, โดย
23                           One                        หนึ่ง, เลขหนึ่ง
24                           Have                      มี, เป็น, ได้รับ  -I have  a car 
25                           This                        นี่, เช่นนี้, อย่างนี้  -This is my car.
26                           From                      ตั้งแต่, จาก, เนื่องจาก
27                           or                            หรือ
28                           Had                        มี, เป็น, ได้รับ 
29                           By                           โดย, ด้วย, ตาม
30                           Hot                         ร้อน, เผ็ด
31                           Word                     คำ, คำศัพท์
32                           But                         แต่
33                           What                      อะไร
34                           Some                     บางคน, บางสิ่ง, จำนวนหนึ่ง
35                           We                          เรา, พวกเรา
36                           Can                         สามารถ
37                           Out                         ข้างนอก, ออกไป, หมดสิ้น
38                           Other                     อื่นๆ, อีกสิ่ง, อีกคน
39                           Were                      เป็น, อยู่, คือ
40                           All                          ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ล้วน
41                           There                     ที่นั่น, ตรงนั้น 
42                           When                     เมื่อ, เมื่อใด, ขณะที่ 
43                           Up                          เพิ่ม, ขึ้น, ขาขึ้น, ลุก
44                           Use                         ใช้, การใช้
45                           Your                      ของคุณ
46                           How                       อย่างไร, แค่ไหน, วิธีใด 
47                           Said                        พูด, กล่าว, บอก
48                           An                          อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง
49                           Each                       คนละ, อันละ, หนึ่งต่อหนึ่ง
50                           She                         เขา (ผู้หญิง)  
51                           Which                    อันที่, อันซึ่ง, ซึ่ง, ไหน
52                           Do                          ทำ, ปฏิบัติ
53                           Their                      ของพวกเขา
54                           Time                      เวลา
55                           If                             ถ้า, หาก, แม้ว่า
56                           Will                        จะ, ย่อมจะ, ตั้งใจ
57                           Way                       ทาง, หนทาง, วิธีการ, แผน
58                           About                    รอบ, อ้อม, ราวๆ, เกี่ยวกับ
59                           Many                     มาก, หลาย
60                           Then                      เวลานั้น, ตอนนั้น, ครั้นแล้ว, ดังนั้น
61                           Them                     พวกเขา
62                           Write                     เขียน
63                           Would                   จะ, คงจะ, น่าจะ
64                           Like                       เหมือน, เช่นเดียวกัน, ชอบ, ต้องการ
65                           So                           เช่นนั้น, ดังนั้น, เท่าที่, จนกระทั่ง
66                           These                     เหล่านี้, พวกนี้
67                           Her                         เขา, ของเขา (ผู้หญิง)
68                           Long                      ยาว
69                           Make                      ทำ, สร้าง, ประกอบขึ้น
70                           Thing                     ของ, สิ่ง
71                           See                         เห็น, มอง, ดู, ตรวจดู
72                           Him                        เขา (ผู้ชาย)
73                           Two                       สอง, เลขสอง
74                           Has                         มี, เป็น, ได้รับ
75                           Look                      ดู, มอง, รูปร่าง, ท่าทาง
76                           More                      มากกว่า, นอกเหนือ, อีก
77                           Day                        วัน
78                           Could                     สามารถ
79                           Go                          ไป, กลายเป็น, เดิน, ดำเนิน
80                           Come                     มา, เข้ามา, กลายเป็น
81                           Did                         ทำ, ปฏิบัติ
82                           Number                 จำนวน, ตัวเลข
83                           Sound                    เสียง
84                           No                          ไม่, เปล่า
85                           Most                       มากที่สุด, ส่วนมาก, ที่สุด
86                           People                   คน, ชาว, ประชาชน
87                           My                          ของฉัน
88                           Over                       บน, เหนือ, ทั่ว, เกิน
89                           Know                     รู้, รู้จัก, ความรู้
90                           Water                     น้ำ, ของเหลว
91                           Than                      กว่า        
92                           Call                        เรียก, ร้องขอ, ร้องเรียก, เรียกว่า
93                           First                       อันดับหนึ่ง, สิ่งแรก
94                           Who                       ใคร, คนไหน, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ผู้ที่
95                           May                        อาจ, อาจจะ, สามารถจะ, คงจะ
96                           Down                     ลง, ลงมา, ตก, หล่น
97                           Side                        ด้าน, ข้าง, ฝ่าย
98                           Been                       เป็น, อยู่, คือ
99                           Now                       เดี๋ยวนี้, ขณะนี้
100                         Find                       ค้น, หา, พิสูจน์
101                         Any                        อื่นใด
102                         New                       ใหม่
103                         Work                     ทำ, งาน, ใช้การได้
104                         Part                        ส่วน, บท, แบ่งแยก
105                         Take                       เอามา, หยิบ, จับ, ได้รับ
106                         Get                         ไปเอามา, ได้รับ, มี
107                         Place                      สถานที่, ที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ฐานะ
108                         Made                      ทำ, สร้าง, ประกอบขึ้น
109                         Live                       มีชีวิตุ, อยู่ได้, ดำรงชีพ
110                         Where                    ที่ไหน, สถานที่
111                         After                      หลัง, ทีหลัง, ภายหลัง
112                         Back                       หลัง, ข้างหลัง, กลับ, คืน, ถอย
113                         Little                      เล็ก, น้อย
114                         Only                       เดียว, คนเดียว, สิ่งเดียว, เท่านั้น
115                         Round                    กลม, วง, รอบ, วกกลับ, หมุนรอบ
116                         Man                        ผู้ชาย, คน
117                         Year                       ปี
118                         Came                     มา, เข้ามา, กลายเป็น
119                         Show                     แสดง, ให้ดู, ปรากฏ, ชี้, บอก
120                         Every                     ทุก, ทุกประการ, ทั้งหมด
121                         Good                      ดี, งาม, เจริญ, มีค่า, เก่ง
122                         Me                          ฉัน
123                         Give                       ให้, แจก, มอบ, ปล่อย
124                         Our                         ของเรา
125                         Under                    ใต้, ข้างล่าง, ต่ำกว่า, ภายใน
126                         Name                     ชื่อ, ชื่อเสียง
127                         Very                       แท้จริง, จริงๆ, มาก
128                         Through                ตลอด, ทะลุ, ผ่าน, เสร็จ
129                         Just                         พึ่ง, เดี๋ยวนี้, พอดี, เพียง
130                         Form                      รูปร่าง, ระเบียบ, ลักษณะ, ชนิด
131                         Sentence               ประโยค, คำพิพากษา
132                         Great                      ใหญ่, ยิ่งใหญ่, มหาราช, เลิศ
133                         Think                     คิด, พิจารณา, เห็นว่า
134                         Say                         พูด, กล่าว, บอก
135                         Help                       ช่วย, สงเคราะห์, สนับสนุน
136                         Low                       ต่ำ, เตี้ย, หย่อน, พร่อง, เบา, ค่อย
137                         Line                       เส้น, เส้นทาง, แถว, แนว, เชือก
138                         Differ                    ผิดกัน, ต่างกัน
139                         Turn                       หมุน, หัน, เลี้ยว, พลิก, คราว, รอบ
140                         Cause                     เหตุ, สาเหตุ
141                         Much                     มากกว่า, นอกเหนือ, อีก
142                         Mean                      สายกลาง, เฉลี่ย, ระหว่าง, มุ่งหมาย, ตั้งใจ
143                         Before                   ข้างหน้า, ก่อน, มาก่อน
144                         Move                     เคลื่อน, ย้าย, เดิน, ดำเนินการ
145                         Right                      ถูกต้อง, เป็นธรรม, ทางขวามือ, ขวา
146                         Boy                        เด็กผู้ชาย
147                         Old                         เก่า, แก่
148                         Too                        เกินไป, เหลือเกิน, ด้วย, เหมือนกัน
149                         Same                      คนเดียวกัน, สิ่งเดียวกัน, เหมือนกัน
150                         Tell                        เล่า, บอก
151                         Does                       ทำ, ปฏิบัติ
152                         Set                          วาง, ตั้ง, ก่อ, เรียง, จัดการ
153                         Three                     สาม, เลขสาม
154                         Want                      ต้องการ, อยาก
155                         Air                          อากาศ, กลางแจ้ง
156                         Well                       ดี, สบาย, เรียบร้อย
157                         Also                       ด้วย, อีกด้วย, เหมือนกัน
158                         Play                        เล่น, แสดง, บรรเลง
159                         Small                     เล็ก, น้อย
160                         End                        ท้าย, สุด, จบ, หมด, ทำลาย
161                         Put                          วาง, ใส่, บรรจุ, ตั้ง, จัด, เสนอ, ยื่น
162                         Home                     บ้าน, ที่อยู่อาศัย
163                         Read                       อ่าน
164                         Hand                      มือ
165                         Port                        ประตูใหญ่, ประตูเมือง, ช่องทาง
166                         Large                     ใหญ่, โต, มาก
167                         Spell                      สะกดหนังสือ, ตัวสะกด
168                         Add                        บวก, เพิ่ม, เติม
169                         Even                      แม้, แม้แต่
170                         Land                      ประเทศ, ภูมิประเทศ, แผ่นดิน, ที่ดิน
171                         Here                       นี้, ตรงนี้, ที่นี่
172                         Must                       ต้อง, จำต้อง, สิ่งจำเป็น
173                         Big                         ใหญ่, โต
174                         High                       สูง, สูงส่ง, รุนแรง
175                         Such                       เช่น, เช่นนี้, เช่นนั้น, ดังนั้น, จริงๆ
176                         Follow                   ตาม, ติดตาม, ทำตาม, เชื่อฟัง
177                         Act                         แสดง, กระทำ, ลงมือทำ
178                         Why                       ทำไม, เพราะอะไร
179                         Ask                         ถาม, ขอร้อง, เชิญ             
180                         Men                        ผู้่ชาย, คน
181                         Change                  เปลี่ยน, เปลียนแปลง, ผลัด, แลก, แก้ไข
182                         Went                      ไป, กลายเป็น, เดิน, ดำเนิน
183                         Light                      ไฟ, แสง, ตะเกียง, ,สว่าง, สีอ่อน
184                         Kind                       จำพวก, ชนิด, ประเภท
185                         Off                         ไปเสีย, พ้นไป, หมดเกลี้ยง, ห่างจาก
186                         Need                      ความจำเป็น, ของจำเป็น, ต้องการมาก
187                         House                    บ้าน, เรือน, ที่อาศัย
188                         Picture                   ภาพ, ภาพวาด
189                         Try                         ลอง, ทดลอง, พิสูจน์, พยายาม
190                         Us                           เรา
191                         Again                     อีก, อีกที, อีกครั้ง
192                         Animal                  สัตว์
193                         Point                      จุด, ใจความสำคัญ, หัวข้อ, ชี้, เล็ง
194                         Mother                  แม่, บ่อเกิด
195                         World                    โลก
196                         Near                       ใกล้, ใกล้เคียง, จวน, ชิด
197                         Build                      รูปร่าง, โครง, สร้างตึก, ก่อ
198                         Self                        ตนเอง
199                         Earth                      ผืนดิน, โลก
200                         Father                    พ่อ, บ่อเกิด, บาทหลวง
201                         Head                      หัว, สมอง, หัวหน้า, ผู้นำ
202                         Stand                     ยืน, ทรงตัว, ตั้ง, เข้าประจำที่
203                         Own                       ของฉันเอง, เป็นเจ้าของ, ด้วยตัวเอง
204                         Page                       หน้าหนังสือ, เลขหน้า
205                         Should                   จะ
206                         Country                 ประเทศ, ชนบท
207                         Found                    ก่อ, สร้าง, ตั้ง, วางรากฐา่น
208                         Answer                  ตอบ, คำตอบ
209                         School                   โรงเรียน
210                         Grow                     ปลูก, งอกงาม, ผุดขึ้น
211                         Study                     ศึกษา, เรียน, พิจารณา
212                         Still                        นิ่ง, สงบ, ยังคง
213                         Learn                     เรียน, เรียนรู้, หาความรู้
214                         Plant                      ปลูก, เพาะ, ต้นไม้
215                         Cover                     ปก, ครอบ, คลุม, ซ่อน, ผ้าห่ม, หลังคา
216                         Food                      อาหาร
217                         Sun                         พระอาทิตย์, แสงแดด
218                         Four                       สี่, เลขสี่
219                         Between                ระหว่าง, ในระหว่าง, คั่นกลาง
220                         State                       สภาพ, ภาวะ, ฐานะ, พิธี, รัฐ, บ้านเมือง
221                         Keep                      เก็บ, สงวน, ปกปิด, รักษา, คงอยู่
222                         Eye                         ตา, สายตา
223                         Never                     ไม่เคย, ไม่เลย, ไม่มีอีก
224                         Last                        หลังสุด, สุดท้าย, ปลาย
225                         Let                          ปล่อยให้, อนุญาต, เปิดเผย, ยกโทษให้
226                         Thought                                คิด, พิจารณา, เห็นว่า
227                         City                        เมืองใหญ่, นคร, กรุง
228                         Tree                       ต้นไม้, ไม้ยืนต้น, แผนที่แสดงกิ่งก้านสาขา
229                         Cross                      กา, ขีด, กากบาท, ไม้กางเขน, ไขว้
230                         Farm                      นา, ไร่, ที่เพาะปลูก
231                         Hard                       แน่น, แข็ง, รุนแรง, ทรหด, ยากเย็น
232                         Start                       ออก, เริ่ม, ตั้งต้น, เดินเครื่อง
233                         Might                     อาจ, อาจจะ, สามารถจะ, คงจะ
234                         Story                      เรื่อง, เรื่องราว, ถ้อยคำ, นิทาน, ประวัติ
235                         Saw                        เห็น, มอง, ดู, ตรวจดู
236                         Far                          ไกล, ห่าง, นาน, ต่อไป, อีก
237                         Sea                         ทะเล, น้ำทะเล
238                         Draw                      เคลื่อน, ดึง, ลาก, วาด, เขียน
239                         Left                        ซ้าย, ซ้ายมือ, ทิ้ง, ละ, ปล่อย, ออก, จากไป
240                         Late                        ช้า, มาสาย, ไม่ทันเวลา, ภายหลัง, ทีหลัง
241                         Run                        วิ่ง, หนี, รีบ, หมุน, ดำเนินการ
242                         don't                       ไม่, อย่า, ไม่ทำ, มิได้
243                         While                     เดี๋ยว, ชั่วครู่, เวลา, ขณะ, ระหว่าง
244                         Press                      รีบร้อน, กดดัน, บีบ, กด, รุกเร้า, เร่งด่วน
245                         Close                      ใกล้, ใกล้เคียง, ติดกัน, ปิด, ยุติ, เลิก
246                         Night                     คืน, กลางคืน, ความมืด
247                         Real                        จริง, แท้, ของจริง
248                         Life                        ชีวิต, การดำรงชีวิต, สิ่งมีชีิวิต
249                         Few                        น้อย, เล็กน้อย, จำนวนน้อย
250                         North                     เหนือ, ทิศเหนือ, ภาคเหนือ
251                         Open                      เปิด, กาง, โปร่ง, โล่ง
252                         Seem                      แสดงท่าทาง, ดูราวกับ, ดูเหมือน
253                         Together               ด้วยกัน, เข้าด้วยกัน, พร้อมกัน
254                         Next                       ติดกัน, ถัดไป, ต่อจากนั้น, ข้างหน้า
255                         White                     ขาว, สีขาว, ซีด, บริสุทธิ์
256                         Children                เด็ก, บุตรหลาน, ทารก
257                         Begin                     เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งแต่แรก
258                         Got                         ไปเอามา, ได้รับ, มี
259                         Walk                      เดิน
260                         Example               ตัวอย่าง, แบบอย่าง, แบบฝึกหัด
261                         Ease                       ความสะดวก, ความง่้าย, ความสบาย
262                         Paper                     กระดาษ, เอกสาร, รายงาน
263                         Group                    พวก, เหล่า, หมู่, ฝูง
264                         Always                  เสมอ, ทุกเวลา, ทุกครั้ง
265                         Music                     ดนตรี, เพลง, ทำนอง
266                         Those                     เหล่าโน้น, พวกโน้น, พวกที่
267                         Both                       ทั้งคู่, ทั้งสอง
268                         Mark                      เครื่องหมาย, จุด, แต้ม, รอย, เป้า, วัตถุประสงค์
269                         Often                     บ่อยๆ, หลายครั้ง, มัก
270                         Letter                     อักษร, ตัวหนังสือ, หนังสือ, เอกสาร, จดหมาย
271                         Until                      จนกระทั่ง
272                         Mile                       ไมล์
273                         River                      แม่น้ำ
274                         Car                         รถยนต์
275                         Feet                        เท้า, ปลาย, ตีน, ฟุต (หน่วยวัดระยะ)
276                         Care                       วิตก, กังวล, ระวัง, เอาใจใส่, ดูแลรักษา
277                         Second                  ที่สอง, อันดับสอง, วินาที
278                         Book                      หนังสือ, ตำรา, เล่ม, บัญชี, จอง
279                         Carry                     ถือ, หิ้ว, แบก, สะพาย, บรรทุก
280                         Took                      เอามา, หยิบ, จับ, ได้รับ
281                         Science                  วิทยาศาสตร์, ศาสตร์, วิชา
282                         Eat                          กิน, รับประทาน
283                         Room                     ห้อง, ช่อง, ที่ว่าง
284                         Friend                    เพื่อน, มิตร, สหาย, พวกพ้อง
285                         Began                    เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งแต่แรก
286                         Idea                        ความคิด, ความเห็น, ความมุ่งหมาย
287                         Fish                        ปลา
288                         Mountain              ภูเขา
289                         Stop                       หยุด, งด, เลิก, ห้าม, จอด
290                         Once                      ครั้งเดียว, หนเดียว
291                         Base                       ฐาน, ราก, หลัก, ฐานทัพ, สีพื้น, ยึดเป็นหลัก, ต่ำช้า, ชั่ว
292                         Hear                       ได้ยิน, ฟัง, ทราบ
293                         Horse                     ม้า, ม้าไม้
294                         Cut                         ตัด, ฟัน, เฉือน, ชำแหละ, สกัด
295                         Sure                       วางใจ, แน่ใจ, แน่นอน
296                         Watch                    รอ, คอย, เฝ้าระวัง, ยาม, นาฬิกา
297                         Color                     สี, ระบายสี, สดใส, สีสัน
298                         Face                       หน้า, ใบหน้า, สีหน้า
299                         Wood                     ป่า, ต้นไม้, เนื้อไม้
300                         Main                      ส่วนใหญ่ ,สำคัญ, หลัก
301                         Enough                 พอต้องการ, พอเพียง
302                         Plain                      ง่ายๆ, เรียบ, ขาว, กระจ่่าง, ธรรมดา, ปกติ
303                         Girl                        เด็กผู้หญิง, ผู้หญิง
304                         Usual                     เป็นธรรมเนียม, โดยปกติ, มักจะ, อย่างเคย
305                         Young                   เด็ก, หนุ่มสาว, เยาว์, อ่อนหัด
306                         Ready                    เสร็จ, พร้อม, พร้อมสรรพ, โดยทันที
307                         Above                    สูงกว่า, เบื้องบน, เหนือ, เหลือ, พ้น, กว่า
308                         Ever                       ตลอดไป, เรื่อยมา, ชั่วนิรันด์, เคย
309                         Red                         แดง, สีแดง
310                         List                         บัญชีรายชื่อ, ลำดับรายการ
311                         Though                 แม้ว่า, มาตรว่า
312                         Feel                        สัมผัส, รู้สึก สำนึก
313                         Talk                       พูด, เจรจา
314                         Bird                        นก, สัตว์ปีก
315                         Soon                      เร็ว, ไม่ช้าไม่นาน
316                         Body                      ร่างกาย, ลำตัว, ตัวถัง
317                         Dog                        สุนัข
318                         Family                   ครอบครัว
319                         Direct                    ทิศทาง, วิธี, มุ่ง, เล็ง, คำแนะนำ, คำสั่ง, โดยตรง, ตรงไป
320                         Pose                       แจ้ง, กำหนด, ตั้ง, วางท่าทาง
321                         Leave                     ทิ้ง, ละ, ปล่อย, ออก, จากไป
322                         Song                      เพลง
323                         Measure                เครื่องตวง, เครื่องวัด, ขนาด, กะประมาณ
324                         Door                      ประตู
325                         Product                 ผล, ผลิตภัณฑ์, สินค้า
326                         Black                     ดำ, สีดำ, มืด
327                         Short                      สั้น, ใกล้, ลัด
328                         Numeral                ตัวเลข
329                         Class                      ชั้น, ระดับ, ประเภท, ชนิด, จำพวก, ชั้นเรียน
330                         Wind                      ลม, พายุ
331                         Question               คำถาม, ไต่ถาม, กระทู้, สงสัย
332                         Happen                  เกิดขึ้น, อุบัติขึ้น, บังเอิญ
333                         Complete              ทำเสร็จ, เสร็จสิ้น, จบ, ครบ, สมบูรณ์
334                         Ship                       เรือ, ขนส่งทางเรือ
335                         Area                       พื้นที่, เนื้อที่, ขอบเขต
336                         Half                        ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, แบ่งครึ่ง, ส่วนแบ่ง
337                         Rock                      หิน, แข็ง, เขย่า, โยก, ดนตรีร็อค
338                         Order                     ชั้น, ลำดับ, ชนิด, แบบแผน, ระเบียบ, คำสั่ง
339                         Fire                        ไฟ, ไฟไหม้, ยิงปืน, ไล่ออก
340                         South                     ใต้, ทิศใต้
341                         Problem                                ปัญหา, เรื่องไม่เข้าใจ
342                         Piece                      ชิ้น, แท่ง, อัีน, ก้อน, แปลง, ผืน, ม้วน, ผับ
343                         Told                       เล่า, บอก
344                         Knew                     รู้, รู้จัก, ความรู้
345                         Pass                        ผ่าน, พ้น, ล่วงลับ, สอบผ่าน, เดินผ่าน
346                         Since                      ตั้งแต่, ตั้งแต่นั้นมา, เมื่อ, โดยเหตุที่
347                         Top                        ยอด, บนสุด, หลังคา
348                         Whole                    ทั้งหมด, ทั้งอัน, ทั้งสิ้น, ทั่วไป, เต็ม
349                         King                       กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, เจ้า, ผู้เป็นใหญ่
350                         Space                     อวกาศ, ช่องว่าง, ระยะทาง, เนื้อที่, เว้นระยะ
351                         Heard                     ได้ยิน, ฟัง, ทราบ
352                         Best                        ดีที่สุด, สบายที่สุด, สุดยอด
353                         Hour                      ชั่วโมง, เวลา
354                         Better                     ดีกว่า, สบายกว่า
355                         True                       จริง, ความจริง, ซื่อสัตย์
356                         During                   ในระหว่าง, ตลอดเวลา
357                         Hundred                ร้อย, จำนวนร้่อย
358                         Five                        ห้า, เลขห้า
359                         Remember            จำได้, ระลึกถึง, ความทรงจำ
360                         Step                        ก้าวขา, เหยียบย่าง, ขั้น, จังหวะ
361                         Early                      เร็วกว่ากำหนด, มาก่อน, ภายในเร็ววัน
362                         Hold                       ถือ, จับ, ยึด, เกาะ, มัด, รักษา
363                         West                       ตะวันตก, ทิศตะวันตก
364                         Ground                  ดิน, พื้นดิน, สนาม, รากฐาน
365                         Interest                  ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย, น่าสนใจ
366                         Reach                     ยื่น, เอื้อม, แผ่
367                         Fast                        รวดเร็ว, ด่วน, ทำให้แน่น, ผูก
368                         Verb                       คำกริยา
369                         Sing                       ร้องเพลง
370                         Listen                    ฟัง
371                         Six                          หก, เลขหก
372                         Table                     โต๊ะ, ตาราง
373                         Travel                    ท่องเที่ยว
374                         Less                        เล็ก, น้อย
375                         Morning                เช้า, เวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวัน
376                         Ten                         สิบ, เลขสิบ, จำนวนสิบ, ที่สิบ
377                         Simple                   ง่าย, เรียบง่าย, ไม่หรูหรา, เฉยๆ
378                         Several                  หลายครั้ง, หลายคน
379                         Vowel                    สระ (ตัวอักษร)
380                         Toward                 ไปทาง, ไปสู่, ไปถึง
381                         War                        สงคราม, การต่อสู้
382                         Lay                         วาง, พาด, แผ่, คลี่, ปู
383                         Against                  ทวน, ย้อน, ฝืน, ขัดขืน, ต่อสู้
384                         Pattern                   แบบ, แผน, รูปแบบ, หุ่น, ลวดลาย
385                         Slow                      ช้า, ค่อยๆ, ไม่เร่งรีบ
386                         Center                    ตรงกลาง, ใจกลาง, จุดศูนย์กลาง
387                         Love                      รัก, ชอบ, คู่รัก
388                         Person                   บุคคล, คน
389                         Money                   เงิน, การเงิน
390                         Serve                     รับใช้, บริการ, ส่งเสริม, รับราชการ
391                         Appear                  ปรากฏขึ้น, แสดงตัว, แจ้ง, ประจักษ์
392                         Road                      ถนน, ทาง
393                         Map                        แผนที่
394                         Rain                       ฝน, ฝนตก, ฤดูฝน
395                         Rule                       กฎ, หลัก, ระเบียบ
396                         Govern                  ดูแล, ครอบงำ, บังคับ, ปกครอง, รัฐบาล
397                         Pull                        ดึง, กระชาก, ฉุด, ลาก
398                         Cold                       เย็น, หนาว, หวัด
399                         Notice                    ประกาศ, แจ้งล่วงหน้า, แจ้งความ, ข้อสังเกต
400                         Voice                     เสียง, เสียงพูด, เสียงร้อง
401                         Unit                        หน่วย
402                         Power                    กำลัง, แรง, แข็งแรง, อำนาจ
403                         Town                     เมือง, นคร
404                         Fine                        ดี, วิเศษ, เลิศ, ประณีต
405                         Certain                  แน่ใจ, แน่นอน, แน่ๆ
406                         Fly                          บิน, เหาะ, พุ่ง
407                         Fall                         ตก, หล่น, ร่วง, ล้ม, พังทลาย
408                         Lead                       จูง, ชักจูง, ชวน, นำหน้า, เป็นหัวหน้า
409                         Cry                         ร้อง, ป่าวร้อง, ส่งเสียง, ร้องไห้
410                         Dark                       มืด, มืดค่ำ, ลึกลับ, มืดมน
411                         Machine                จักร, เครื่อง, เครื่องจักร, เครื่องยนต์
412                         Note                       ชื่อเสียง, เครื่องหมาย, หนังสือ, ธนบัตร
413                         Wait                       คอย, รอ, รับใช้่
414                         Plan                        แผนผัง, แผนการ, วิธี, อุบาย
415                         Figure                    ตัวเลข, สถิติ, จำนวนเงิน, รูปร่าง, ทรวดทรง
416                         Star                        ดวงดาว, วัตถุที่มีแฉกเหมือนดาว, ดารา, บุคคลโดดเด่น
417                         Box                        กล่อง, หีบ, คอก
418                         Noun                      คำนาม
419                         Field                      ทุ่ง, สนาม, สนามรบ, กลางแจ้ง, ขอบเขต
420                         Rest                        พัก, พักผ่อน, สงบสุข, คงอยู่
421                         Correct                  ถูกต้อง, เหมาะ, สมควร
422                         Able                       สามารถ, หลักแหลม, เก่ง
423                         Pound                    หน่วยเงินอังกฤษ, หน่วยน้ำหนัก
424                         Done                      ทำ, ปฏิบัติ
425                         Beauty                   สวย, งาม
426                         Drive                     ขับ, ขับไล่, ผลักไส, ดัน, บังคับ, ขับรถ
427                         Stood                     ยืน, ทรงตัว, ตั้ง, เข้าประจำที่
428                         Contain                 จุ, บรรจุ, ความจุ
429                         Front                      ด้านหน้่า, แถวหน้า, เผชิญหน้า
430                         Teach                     สอน, สอนหนังสือ
431                         Week                     สัปดาห์, เจ็ดวัน
432                         Final                      สุดท้าย, สิ้นสุด, ในที่สุด
433                         Gave                      ให้, แจก, มอบ, ปล่อย
434                         Green                     เขียว, สีเขียว, เขียวชอุ่ม, สนาม
435                         Oh                          โอ้ (คำอุทาน)
436                         Quick                     รวดเร็ว, ฉับไว, ทันที
437                         Develop                                เป็นรูปร่างขึ้น, เจริญ, พัฒนา
438                         Ocean                    มหาสมุทร
439                         Warm                    อบอุ่น, อุ่น, ร้อนขึ้น
440                         Free                        อิสระ, เสรีภาพ, ว่าง, ไม่เสียค่าใช้จ่าย
441                         Minute                   นาที
442                         Strong                   แข็ง, แข็งแรง, มั่นคง, มีอำนาจ, รุนแรง
443                         Special                  พิเศษ
444                         Mind                      จิตใจ, ความเห็น, ความคิด, ความทรงจำ
445                         Behind                   หลัง, ข้างหลัง, ล้าหลัง
446                         Clear                      ใส, แจ่มใส, กระจ่าง, บริสุทธิ์, ล้าง, ชำระ, ผ่านพ้น
447                         Tail                        หาง, ปลาย, ท้าย
448                         Produce                 ผล, พืชผล, ผลผลิต, เป็นประโยชน์
449                         Fact                        ความจริง, เรื่องจริง, ข้อเท็จจริง
450                         Street                     ถนน
451                         Inch                        นิ้ว (หน่วยความยาว)
452                         Multiply                คูณ, ทวีคูณ
453                         Nothing                 ไม่มี, ศูนย์เปล่า, ไม่เลย
454                         Course                   เส้นทาง, แนวทาง, วิธี, หลักสูตร
455                         Stay                        คงอยู่, พัก, ระงับ, ค้ำ
456                         Wheel                    ล้อรถ, กงจักร, กังหัน, วกเวียน
457                         Full                        เต็ม, เต็มที่, บรรจุจนเต็ม, แน่น
458                         Force                     แรง, กำลัง, อำนาจ, บังคับ
459                         Blue                       ฟ้า, น้ำเงิน, สีฟ้า, สีน้ำเงิน
460                         Object                    วัตถุ, ที่หมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์
461                         Decide                   ตัดสิน, ตกลงใจ
462                         Surface                  ด้าน, หน้า, พื้นผิว, ฉาบหน้า
463                         Deep                      ลึก, จมลึก, เหว, ถลำลึก
464                         Moon                     พระจันทร์
465                         Island                     เกาะกลางทะเล
466                         Foot                       เท้า, ปลาย, ตีน, ฟุต (หน่วยวัดระยะ)
467                         System                  ระบอบ, ระเบียบ, หลัก, วิธี, ประมวล
468                         Busy                      มีงานยุ่ง, วุ่นวาย, ไม่ว่าง, พลุกพล่าน
469                         Test                        พิสูจน์, ทดลอง
470                         Record                   บันทึก, สถิติ, อัดเสียง
471                         Boat                       เรือ
472                         Common               ร่วมกัน, กองกลาง, สาธารณะ, สามัญ, ธรรมดา
473                         Gold                       ทองคำ, สีทอง
474                         Possible                 อาจเป็นไปได้, พอจะเป็นไปได้, บางที, อาจจะ
475                         Plane                      พื้นราบ, แนวราบ, แบน, เครื่องบิน
476                         Stead                     แทน, ตัวแทน
477                         Dry                         แห้ง, ผึ่ง, ตาก, ปราศจากน้ำ
478                         Wonder                 ประหลาดใจ, พิศวง, สงสัย
479                         Laugh                    ยิ้ม, หัวเราะ
480                         Thousand              พัน, เลขพัน
481                         Ago                        นานมาแล้ว, ผ่านมาแล้ว
482                         Ran                         วิ่ง, หนี, รีบ, หมุน, ดำเนินการ
483                         Check                    ตรวจสอบ, ทำเครื่องหมาย, ระงับ, รั้ง, ต้านทาน
484                         Game                     เกมส์, การเล่น, เครื่องสนุกสนาน
485                         Shape                     รูปร่าง, ทรวดทรง, ท่าทาง
486                         Equate                   ทำให้เท่าเทียม, เสมอภาค, สมดุล
487                         Hot                         ร้อน, อบอ้าว, สดๆ ร้อนๆ, ฉุนเฉียว
488                         Miss                       พลาด, ผิด, ปล่อย, หายไป, คิดถึง, นางสาว
489                         Brought                 เอามาให้, นำมาซึ่ง, นำไปสู่, ยกมาอ้าง
490                         Heat                       ร้อน, อบอ้าว, สดๆ ร้อนๆ, ฉุนเฉียว
491                         Snow                     หิมะ, ผมขาว
492                         Tire                        เหนื่อย, เมื่อย, เบื่อ
493                         Bring                     เอามาให้, นำมาซึ่ง, นำไปสู่, ยกมาอ้าง
494                         Yes                         ใช่, ถูกต้อง
495                         Distant                   ระยะทาง, หนทางไกล, นานมาแล้ว
496                         Fill                         เต็ม, เต็มที่, บรรจุจนเต็ม, แน่น
497                         East                        ตะวันออก, ทิศตะวันออก
498                         paint                       สี, ทาสี, วาดรูป
499                         Language              ภาษา
500                         Among                  ในหมู่, ในจำนวน, ในพวก, ในระหว่าง
อ้างอิง
http://www.kroobannok.com/133103
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Making generalisations


English speakers often prefer to make generalisations, rather than saying something is a fact. When you make generalisations, you will sound less direct and sure of yourself and therefore more open to other people's suggestions and ideas. People will think you're friendly!

To show that something is generally true

tend to
"I tend to agree with you."
(I agree with most of what you say.)
"I tend to go to bed early in winter."
(I normally go to bed early in winter.)
have a tendency to
"The English have a tendency to drink tea, not coffee."
Note: have a tendency to is used more in written than in spoken English.

To show how common something is


Generally speaking
"Generally speaking, more men than women use the internet."
In most cases
"In most cases, wars are caused by land disputes."
In some cases
"In some cases, English beaches are unsafe for swimming."
In a large number of cases
"In a large number of cases, obesity is caused by over-eating."
Mostlyoftensometimes
(These words go before the main verb, or after the verb to be)
"We are mostly concerned with costs."
"They mostly go to the cinema at weekends."
"Eating chocolate sometimes causes migraines."
"He is sometimes difficult to work with."
"English people often complain about the weather."

Speaking Tip

Although you may find it strange to avoid saying exactly what you mean, being able to make generalisations is a speaking skill that will make you sound much more like a native English speaker