วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

กิริยากาลเวลาในภาษาอังกฤษ ENGLISH VERB TENSES, Active - Passive

 กิริยากาลเวลาในภาษาอังกฤษ
ENGLISH  VERB TENSES
ทุกชาติทุกภาษาในโลกใบนี้มีกิริยากาลเวลา(verb tenses)แสดงอยู่ในประโยคเสมอ ทุกภาษาได้อ้างอิงถึงกาลเวลาใน ปัจจุบัน อดีต และอนาคต  และได้อธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างว่าเมื่อไหร่ การกระทำหนึ่ง   เหตุการณ์หนึ่ง หรือ สถานะการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นเวลาไหน อย่างไร    ปัญหาคือถึงแม้ว่าทุกชาติทุกภาษาจะมีคำกิริยาแสดงกาลเวลาแสดงบ่งบอกอยู่ด้วยก็ตาม  แต่การใช้กิริยาแสดงกาลเวลาของแต่ละชาติแต่ละภาษาก็อาจจะมีความหมายที่ไม่เหมือนกัน บางครั้งการใช้กิริยาแสดงกาลเวลาเหล่านั้นอาจมีแนวทางที่คล้ายคลึงกันแต่ก็ยังแตกต่างกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อย   นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมประโยคในภาษาอังกฤษ จึงเกิดความยุ่งยากสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 (ESL-English as Second Language)ในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน   ตารางข้างล่างนี้จะช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างของกิริยาแสดงกาลเวลาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถอ้างอิงกาลเวลาในภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
      • ตารางที่ 1  แสดงถึงกาลเวลาในภาษาอังกฤษและคำอธิบายว่าเมื่อไหร่ที่จะใช้
      • ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างของแต่ละกาลเวลา ในรูปของ active  และ  passive
      • ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างคำที่เกี่ยวกับเวลาและแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้งานแบบปกติร่วมกับประโยค(tenses) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ตระหนักว่าเมื่อไหร่ที่จะใช้แต่ละกิริยาแสดงกาลเวลาในประโยคใดและสถานการณ์ไหน

Overview of English Verb Tenses
การอธิบายกิริยากาลเวลาโดยย่อในภาษาอังกฤษ
Present Simple
S + V1
Usage:
ใช้กับ การกระทำทั่วไป    การกระทำจนเป็นนิสัย  หรือความจริงทั่วไป
Example:
I work in a hospital.
Present Continuous
(Present Progressive)
S + is, am, are +V+ing
Usage:
ใช้กับ การกระทำที่ผ่านไปในเวลาชั่วคราว
Example:
Sorry, I can’t talk right now. I am working
Past Simple
S + V2
Usage:
ใช้กับการกระทำที่สมบูรณ์หรือสภาวะเงื่อนไข
Example:
I worked for ten hours yesterday.
Past Continuous
(Past Progressive)
S + was, were + V+ing
Usage:
ใช้กับการกระทำที่ผ่านไปในอดีต และมีเหตุการณ์แทรกขึ้นมาในอดีตและจบลงในอดีต
Example:
I was working on my project when you called.
Future Simple
S + will, shall + V1
Usage:
ใช้กับการกระทำที่มีการวางแผน หรือ ไม่มีการวางแผนมาก่อนในอนาคต
Example:
I will work at the main branch next week.
Present Perfect
S + have, has + V3
Usage:
ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาที่กำหนดได้ไม่แน่นอนในอดีตและเดินเนินมาจนถึงปัจจุบัน
Example:
I have worked at the bank for three years.
Past Perfect
S + had + V3
Usage:
ใช้กับ การกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต ก่อนเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีต
Example:
I had already worked for several years before I got married.
Future Perfect
S + will, shall + have + V3
Usage:
ใช้กับ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อนเกิดเหตุการณ์อื่นในอนาคตจะเกิดขึ้น
Example:
I will have worked here for five years next July.
Present Perfect Continuous
(Present Perfect Progressive)
S + have, has + been + V + ing
Usage:
ใช้กับการกระทำในอดีตซึ่งเกิดขึ้นในอดีตและดำเนินต่อเนื้องมาจนถึงปัจจุบัน
Example:
I have been working on that project for the last two weeks.
Past Perfect Continuous
(Past Perfect Progressive)
S + had + been + V + ing
Usage:
ใช้กับการกระทำที่เสร็จสมบูรณ์และผ่านไปในอดีตก่อนการกระทำอื่นๆในอดีต
Example:
I had been sleeping at my desk when my boss fired me.
Future Perfect Continuous
(Future Perfect Progressive)
S + will,shall + have,has + been + V + ing
Usage:
ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นก่อนจะมีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นตามมา
Example:
I will have been working here for ten years tomorrow, so we’re having a party.
ACTIVE-PASSIVE-Examples of English Verb Tenses
Verb Tense
Example – ACTIVE
Example – PASSIVE
+Present Simple
I work.
The work is done.
Present Continuous
(Present Progressive)
I am working.
The work is being done.
Past Simple
I worked.
The work was done.
Past Continuous
(Past Progressive)
I was working.
The work was being done.
Future
I will work.
I’m going to work.
The work will be done.

The work is going to be done.
Present Perfect
I have worked.
The work has been done.
Past Perfect
I had worked.
The work had been done.
Future Perfect
I will have worked.
The work will have been done.
Present Perfect Continuous
(Present Perfect Progressive)
I have been working.
Past Perfect Continuous
(Past Perfect Progressive)
I had been working.
Future Perfect Continuous
(Future Present Progressive)
I will have been working.
Common Time Expressions for English Verb Tenses
Verb Tense
Example – ACTIVE
Time Clues
Present Simple
I work.
every day / morning / night
always
never
sometimes
usually
frequently
rarely

seldom
Present Continuous
(Present Progressive)
I am working.
now
right now
at the present time
this weekend
Past Simple
I worked.
yesterday
last night
last week / month / year
last summer / winter
Past Continuous
(Past Progressive)
I was working.
while
when
Future
I will work.
I’m going to work.
tomorrow
next week / month /year
in the future
soon
Present Perfect
I have worked.
since
until now
ever
never
for two hours / days / months
many times
Past Perfect
I had worked.
already
by the time
till then
till that time
Future Perfect
by the time…
already
The work will have been done.
Present Perfect Continuous
(Present Perfect Progressive)
for the past four years
for the last two days
up to now
Past Perfect Continuous
Past Perfect Progressive
I had been working.
before
since
for three hours / days / weeks
Future Perfect Continuous
(Future Present Progressive)
I will have been working.
by the time
for six months / years