วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ตาราง 4 - Forming Adverbs

FORMING ADVERBS
NOUNS
VERBS
ADJECTIVES
ADVERBS
accident


accidentally


actual
actually


angry
angrily


annual
annually
attention


attentively


bad
badly
beauty


beautifully

boast

boastfully


brave
bravely


brief
briefly


bright
brightly


busy
busily


careful
carefully


careless
carelessly

cheer

cheerfully


clean
cleanly


clear
clearly


clever
cleverly
comfort


comfortably


complete
completely

continue

continually


cruel
cruelly


dangerous
dangerously
day


daily


dear
dearly


dim
dimly


dirty
dirtily

double

doubly


dull
dully


easy
easily

enjoy

enjoyably


entire
entirely
faith


faithfully


fatal
fatally

fear

fearfully


fierce
fiercely


first
firstly


foolish
foolishly

forget

forgetfully


free
freely
fright


frightfully


general
generally


glad
gladly
grace


gracefully


gradual
gradually


happy
happily


hard
hardly

hate

hatefully


heavy
heavily

help

helpfully

hope

hopefully
horror


horribly

hurry

hurriedly

infect

infectiously
joy


joyfully


kind
kindly

know

knowingly


last
lastly


late
lately


lazy
lazily


light
lightly


loud
loudly
luck


luckily


mad
madly


magic
magically


merry
merrily
month


monthly


natural
naturally


near
nearly


neat
neatly


needless
needlessly


nice
nicely
night


nightly
noise


noisily

obey

obediently
one


once


open
openly
pain


painfully
part


partly


patient
patiently
peace


peacefully

please

pleasantly


polite
politely


pretty
prettily


proud
proudly


pure
purely


quick
quickly


quiet
quietly


rare
rarely


ready
readily


rough
roughly


sad
sadly


safe
safely
shake


shakily
shame


shamefully


silent
silently


simple
simply


sincere
sincerely
skill


skilfully

sleep

sleepily


slow
slowly


sound
soundly


special
specially
success


successfully


sudden
suddenly


sweet
sweetly


swift
swiftly


terrible
terribly


true
truly


truthful
truthfully


wise
wisely
year


yearly