วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ตาราง 2 - Forming Adjectives

FORMING ADJECTIVES
NOUNS
VERBS
ADJECTIVES
accident

accidental
adventure

adventurous
boy

boyish
care

careful
caution

cautious
centre

central
child

childish

choose
choosy
circle

circular

collect
collective
comfort

comfortable
coward

cowardly
danger

dangerous

describe
descriptive
distance

distant

enjoy
enjoyable
faith

faithful
fame

famous
father

fatherly
fool

foolish

forget
forgetful
fortune

fortunate
friend

friendly
girl

girlish
gold

golden

harm
harmful

hate
hateful
height

high

help
helpful
hero

heroic

hope
hopeful

imagine
imaginary
joy

joyful
law

lawful
length

long

love
lovable
man

manly
mercy

merciful
mine

my
mischief

mischievous
mountain

mountainous
music

musical
nation

national
nature

natural
noise

noisy
north

northern

obey
obedient
parent

parental
peace

peaceful
person

personal
pity

pitiful

please
pleasant
poison

poisonous
pride

proud

prosper
prosperous

quarrel
quarrelsome
science

scientific
sense

sensible
silk

silky
skill

skilful
smoke

smoky
sorrow

sorrowful
south

southern
storm

stormy
strength

strong

study
studious
success

successful
sun

sunny

talk
talkative
terror

terrible
thirsty

thirsty
thought

thoughtful
trouble

troublesome
truth

truthful
value

valuable
victory

victorious
war

warlike
water

watery
wave

wavy
west

western
winter

wintry
wisdom

wise
wood

wooden
wool

woolen
year

yearly
youth

young