วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายการที่ 13 - Homes of People & Creatures บ้านเรือน และสิ่งมีชีวิต

HOMES OF PEOPLE
People Home
boarder boarding house
convict prison
Eskimo igloo
gypsy caravan
king palace
lodger lodging house
lumberman/jack log cabin
lunatic asylum
man house
monk monastery
noble castle
nomad tent
nun convent/nunnery
parson parsonage
patient hospital
peasant cottage
pioneer wagon
priest temple
prisoner cell
Red Indian wigwam, tepee
soldier barracks, camp
student hostel
traveller hotel, inn, rest-house


HOMES OF CREATURES
Creature Home
ant nest, ant-hill
ape tree-nest
bear den
beaver lodge
bee hive
bird nest
chicken coop
cow byre, pen
dog kennel
eagle eyrie/aerie
earthworm soil
fish water
fowl coop
fox lair
hare form
horse stable
lion lair, den
mole fortress
mouse hole, nest
otter lodge
owl barn, nest
pig sty
pigeon dovecote
rabbit (tame) hutch
rabbit (wild) burrow, warren
sheep pen
snail shell
spider web
squirrel drey
tiger lair
tortoise shell
turtle shell
wasp nest