วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายการที่ 11 - Homonyms คำพ้องรูปหรือ/พ้องเสียง

HOMONYMS 
Homonym is a word that sounds the same as another but is different in meaning.
air
heir

loan
lone
ail
ale

made
maid
allowed
aloud

mail
male
arc
ark

main
mane
ate
eight

meat
meet
bad
bade

medal
meddle
bail
bale

missed
mist
bald
bawled

muscle
mussel
ball
bawl

none
nun
bare
bear

oar
ore
beach
beech

one
won
bean
been

pail
pale
bear
bare

pain
pane
beat
beet

pair
pear
bee
be

patience
patients
beet
beat

peace
piece
bell
belle

peal
peel
berry
bury

plain
plane
birth
berth

plane
plain
blue
blew

pore
pour
boar
bore

practice
practise
board
bored

praise
prays
bough
bow

pray
prey
bow
bough

principal
principle
boy
buoy

profit
prophet
brake
break

rain
reign
buy
by/bye

rap
wrap
ceiling
sealing

read
reed
cell
sell

read
red
cent
sent

right
write
cheap
cheep

ring
wring
check
cheque

road
rode
coarse
course

role
roll
cord
chord

root
route
dear
deer

rose
rows
die
dye

sale
sail
dun
done

scene
seen
Dye
die

sea
see
ewe
you

seam
seem
eye
I

sew
sow
fair
fare

sight
site
feat
feet

soar
sore
find
fined

sole
soul
flea
flee

son
sun
flew
flu

soot
suit
flour
flower

stair
stare
flower
flour

stake
steak
fool
full

steal
steel
fore
four

stile
style
forth
fourth

suite
sweet
foul
fowl

tail
tale
fur
fir

tear
tier
gait
gate

their
there
grate
great

threw
through
groan
grown

throne
thrown
hair
hare

tide
tied
hall
haul

to
two
heal
heel

told
tolled
hear
here

too
to, two
heard
herd

towed
toad
here
hear

urn
earn
higher
hire

vain
vein
him
hymn

vale
veil
hole
whole

vein
vane, vain
hour
our

waist
waste
idle
idol

wait
weight
key
quay

way
weigh
knew
new

weak
week
knight
night

wear
where
knot
not

whole
hole
know
no

witch
which
lain
lane

wood
would
lead
led

write
right
leak
leek

yoke
yolk
lessen
lesson

yore
your