วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายการที่ 15 - Forming Abstract Nouns รูปแบบคำนามนามธรรม

Forming Abstract Nouns
Common Noun
Abstract Noun
Common Noun
Abstract Noun
brother
brotherhood
man
manhood
child
childhood
member
membership
friend
friendship
mother
motherhood
king
kingship
neighbor
neighborhood
leader
leadership
scholar
scholarship


Verb
Abstract Noun
Verb
Abstract Noun
behave
behavior
lose
loss
die
death
marry
marriage
free
freedom
please
pleasure
grow
growth
sell
sale
know
knowledge
speak
speech
laugh
laughter
think
thought


Adjective
Abstract Noun
Adjective
Abstract Noun
angry
anger
new
newness
beautiful
beauty
strong
strength
brave
bravery
thirsty
thirst
great
greatness
true
truth
happy
happiness
unique
uniqueness
hungry
hunger
weak
weakness
king
kindness
wide
width
long
length
wise
wisdom