วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ตาราง3 - Forming Verbs

FORMING VERBS
ADJECTIVES
NOUNS
VERBS
broad

broaden
clean

cleanse

cloth
clothe

courage
encourage
dark

darken
deep

deepen
equal

equalize
fast

fasten
fat

fatten
fertile

fertilize

friend
befriend
full

fill
glad

gladden

government
govern

joy
enjoy

knee
kneel
large

enlarge
less

lessen
light

lighten
long

lengthen
loose

loosen

product
produce
pure

purify
quick

quicken
rich

enrich
sad

sadden
safe

save
sharp

sharpen
short

shorten

sight
see

slave
enslave
smooth

smoothen
soft

soften

spark
sparkle
tight

tighten

trial
try

unity
unite
wide

wide