วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

บทนำ

    การเรียนรู้ไวยากรณ์เป็นพื้นฐานการเรียนภาษาอังฤษและเป็นสิ่งจำเป็นอย่าง ยิ่งสำหรับการพูดและการเรียนภาษาอังกฤษในระดับล่างและระดับสูง ข้อมูลในเว็บไซ้ต์แห่งนี้เป็นข้อมูลสาธารณะเพื่อการศึกษา  ข้อความที่ปรากฏในแต่ละส่วนของเว็บไซ้ต์นี้ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ และได้ปรับปรุงเนื้อหาและนำเสนออย่างชัดเจนและกระชับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใฝ่เรียน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว 
          อย่างไรก็ตามความรู้ในตำราหากไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอ และได้รับการแนะนำอย่างถูกวิธีย่อมไม่เกิดความแหลมคมให้แก่สติปัญญาในเชิงการพูดด้วยสำเนียงเหมือนหรือใกล้เคียงเจ้าของภาษาอย่างถูกต้องเพื่อการสื่อสารอย่างชัดเจนได้
          หลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษสู่สากลนี้  จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานในระดับหนึ่งและเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ตลอดจนเป็นบุคคลที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษแบบเน้นเรียนรู้หลักการพูดสำเนียง เจ้าของภาษาและ เทคนิคการฟังเพื่อการนำความรู้ไปใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในระดับ สากลเป็นสำคัญ
          หลักสูตรภาษาอังกฤษสู่สากลนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นวิธีการเรียนรู้แบบ ธรรมชาติของมนุษย์ว่าด้วยวิธีการออกเสียง สำเนียง การลงน้ำหนักเสียงในการพูดเพื่อแสดงอารมณ์ผู้พูดตามหลักไวยากรณ์และหลัก กระแสสังคมทั่วๆไป  สำเนียงการพูดของผู้เรียนที่ผ่านการฝึกจากศูนย์ฯมาแล้วต้องทำให้ได้ถูกต้อง และใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด ตามหลักปรัชญาของศูนย์ฝึกพูดภาษาอังกฤษสู่สากลวิชญ์พล  ผลมาก
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษสู่สากล

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ 089-1925197